Świat Relaksacji

Statut


STATUT FUNDACJI

"FUNDACJA MENTIS – Sztuka świadomego życia"
(czekamy na sądową zmianę nazwy na "Świat relaksacji. W stronę świamego życia")


TEKST JEDNOLITY

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

 

§1.

 

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA MENTIS – Sztuka świadomego życia ", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Janusza Lipowskiego, zamieszkałego: ul. Czereśniowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 23.09.2013 roku., nr rep 3833/2013, sporządzonym w kancelarii notarialnej przez notariusz Beatę Rozdolską, która będzie działać na podstawie ustawy  z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 3.

  Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także  poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja używa  nazwy „FUNDACJA MENTIS - Sztuka świadomego życia " (czekamy na sądową zmianę nazwy na "Świat relaksacji. W stronę świamego życia").
 3. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji.
 4. Fundacja może ustanawiać specjalne dyplomy, odznaki i medale honorowe, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji celów przyświecających  Fundacji.
 5. Dyplomy, odznaki i medale honorowe, przyznaje Zarząd a decyzja podejmowana jest w formie uchwały Zarządu.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§ 4.

  Fundacja może:

          a)   tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,

                decyzje podejmuje Zarząd w formie uchwały;

          b)   być założycielem i członkiem innych organizacji;

          c)   tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego;

          d)   uczestniczyć w fundacjach.

     2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

     3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 

§ 5.


Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§6.


1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

Rozdział II. Cele i formy działania Fundacji.

§ 7.

 

Cele statutowe fundacji:

 1. Upowszechnianie i obronę, praw i swobód obywatelskich;
 2. Propagowanie różnorodnych, nowatorskich i kreatywnych form myślenia i działania;
  1. Różnorodną działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  2. Propagowanie i upowszechnianie nowych sposobów rozwoju osobistego;
  3. Propagowanie i rozwijanie świadomości integrującej  ciało, psychikę i ducha;
  4. Współtworzenie i wspieranie projektów organizacji pozarządowych, mających na celu wszelkie działania wspomagające rozwój osobisty;
   1. Promocję wolontariatu;
   2. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług; wspierających samodzielność obywateli, promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
   3. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot   i społeczności lokalnych;
   4. Propagowanie otwartości i szacunku wobec  różnic międzykulturowych i międzywyznaniowych;
   5. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych, w tym w oparciu o prawa człowieka;
    1. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
    2. Działalność charytatywną;
    3. Wspomaganie szkoleniowo-informacyjne organizacji pozarządowych;
    4. Popieranie wszelkich działań o charakterze społecznym i kulturalnym oraz ochrona dóbr kultury i tradycji w oparciu o różne formy przekazu;
    5. Popieranie i aktywizowanie ekologiczne społeczeństwa oraz tworzenie dobrych praktyk w tym obszarze;
    6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
     1. Promocję współpracy międzynarodowej;
     2. Działalność mediacyjną;
     3. Tworzenie list mediatorów;
     4. Wspieranie działań na rzecz integracji i rozwiązywania konfliktów;
     5. Wspieranie działalności ośrodków mediacji;
     6. Działanie na rzecz zapewnienia wysokich standardów szkolenia kandydatów na mediatorów, świadczenia usług mediacyjnych oraz prowadzenia ośrodków mediacyjnych;
     7. Edukowanie w zakresie mediacji, umożliwianie wymiany doświadczeń praktykujących mediatorów  oraz prowadzenie superwizji;
     8. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym na rzecz upowszechnienia rozwoju mediacji;
     9. Działanie na rzecz zmiany uregulowań prawnych dotyczących mediacji;
     10. Reprezentowanie środowiska mediatorów;
     11. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie mediacji;
     12. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo, organizacje pozarządowe działające na rzecz mediacji.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie  warsztatów, szkoleń, treningów, wykładów, pokazów, odczytów, seminariów, sympozjów oraz konferencji, realizujących cele statutowe  Fundacji;
 2. Prowadzenie platform informatycznych (strony „www”);
 3. Prowadzenie działalności, publicystycznej, wydawniczej, badawczej oraz naukowej realizującej cele statutowe  Fundacji;
 4. Organizowanie i finansowanie warsztatów, szkoleń, treningów, wykładów, pokazów, odczytów, seminariów, sympozjów oraz konferencji, mających na celu promującej współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki  będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji;
 5. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i szeroko pojętym rozwojem osobowości;
 6. Doradzanie w zakresie zbieżnym z celami fundacji;
 7. Prezentowanie i promowanie idei Fundacji w mediach oraz środkach masowego przekazu;
 8. Aktywne członkostwo w organizacjach zrzeszających, polskie i zagraniczne  fundacje i stowarzyszenia o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji;
 9. Prowadzenie akcji i kampanii szkoleniowych i informacyjnych;
 10. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 11. Realizację programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych zgodnych z celami Fundacji;
 12. Upowszechnianie idei wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy;
 13. Realizacja  programów  zgodnych z celami Fundacji oraz promowanie idei Fundacji  w środowiskach biznesowych;
 14. Współpraca, w tym techniczna, szkoleniowa, informacyjna, finansowa i rzeczowa, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami Fundacji lub członkostwo w takich podmiotach;
 15. Działalność wydawniczą, poligraficzną i badawczą;

Rozdział III. Majątek Fundacji.

§ 9.


Majątek Fundacji stanowią:

 1. Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00- zł (dwa tysiące złotych).
 2. Środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.

 1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji.
 2. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
 3. Zarząd Fundacji może lokować majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach w spółkach, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek.
 4. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
 5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 11.


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 12.


Dochody fundacji pochodzą z:

 1. dotacji, subwencji oraz grantów osób prawnych;
 2. funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych;
 3. darowizn od osób prawnych z kraju i z zagranicy;
 4. darowizn oraz spadków i zapisów od osób fizycznych;
 5. zbiórek i imprez publicznych;
 6. sponsoringu;
 7. praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
 8. majątku nieruchomego i ruchomego;
 9. środków znajdujących się na kontach Fundacji, odsetek bankowych;
 10. nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych nabytych przez Fundację;
 11. odpłatnej działalności statutowej,
 12. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§ 13.

 1. Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw majątkowych.  
 2. Decyzję a o przyznaniu tytułu Sponsora  podejmuje Zarząd w formie uchwały Zarządu.

§ 14.

 

Sponsor może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach programu działań Fundacji – przeznacza wniesione środki.

 

§ 15.

 

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16.

 1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej Fundacji.
 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji ani pracowników Fundacji, ani osób, które z tymi osobami pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku ani przekazywać składników swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, albo ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie majątku następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykorzystanie majątku na rzecz tych osób wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji albo ich osoby bliskie.

§ 17.

 

Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.


§ 18.

 

 Fundacja uczestniczy w obrocie prawnym według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

§ 19.

 

Fundacja prowadzi rachunkowość według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza.

§ 20.


1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 zł (słownie jeden tysiąc złotych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 

§ 21.


Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1). Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych;  

     produkcja wyrobów rymarskich (PKD15.12.Z);

2). Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);

3). Wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD13.30.Z);

4). Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);

5). Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z);

6). Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD

     47.91.Z);

7). Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

     i targowiskami (PKD 47.99.Z);

8). Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

9). Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

10). Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

11). Działalność portali internetowych ( PKD 63.12.Z);

12). Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD

       68.20.Z);

13). Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);

14). Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

15). Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

16). Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

      (PKD 70.22.Z);

17). Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

18). Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

19). Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD

       85.59.B);

20). Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

21). Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

       (PKD 88.99.Z);

22). Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

      (PKD 94.99.Z).

 

Rozdział V. Organy Fundacji.

§ 22.

 

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Komisja Rewizyjna.
 2. Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany jest przez Fundatora.
 3. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator, chyba że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.


§ 23.

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.
 3. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 5. Nie można łączyć członkowstwa w organach Fundacji.

 

§ 24.

 

Wiceprezesów Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 

§ 25.

 

Powołanie do Zarządu następuje na czas nieokreślony.

 

§ 26.

 

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. W zakresie swojej właściwości Zarząd podejmuje uchwały.

 

§27.

 1.  W przypadku jednoosobowego Zarządu, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
 2. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

 

§ 28.

 

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

 

§ 29.

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora, Komisji Rewizyjnej albo innego członka Zarządu.
 3.  Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

§ 30.

 

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje Fundator lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.
 4. 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

§ 31.


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
3) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia;
4) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania;
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
7) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
8) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji;

9)  uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych;

10)   przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
3. Budżety i plany, o których mowa w ust.3 pkt. 2 niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje  w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

 

§ 32.

 

Zarząd Fundacji, reprezentuje Fundację przed Sądem.

 

§ 33.

 

1. Komisja rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli finansowej Fundacji.

2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

a) badanie sprawozdań finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunków wyników;

b) sprawowanie bieżącej kontroli finansowej;

c) przedstawianie Zarządowi Fundacji wyników badania i kontroli wraz z wnioskami.

3. W ramach bieżącej kontroli finansowej Fundacji, członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w każdym czasie przeglądać dokumenty finansowe i stan kasy oraz żądać od członków Zarządu informacji i wyjaśnień.

4. W skład Komisji rewizyjnej wchodzi trzech członków, powołanych i odwoływanych przez Fundatora.

5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

6. W zakresie swojej właściwości Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem wypłat diet związanych z uczestnictwem w pracach tym organie. Wysokość diet ustala Zarząd w formie uchwały.

9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

10. Nie można łączyć członkowstwa w organach Fundacji.

 

Rozdział VI. Zmiany Statutu.

 

§ 34.

 

Zmiany Statutu nie mogą w istotny sposób naruszać celów Fundacji.

 

§ 35.

 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

 

Rozdział VII. Zmiana celu Fundacji.

 

§ 36.


Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

 

Rozdział VIII. Połączenie Fundacji.

 

§ 37.

 

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia (z zastrzeżeniem § 38),  jest Zarząd.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

 

§ 38.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

 

Rozdział IX. Likwidacja Fundacji.

§ 39.


Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.

 

§ 40.

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 7 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe

 

§ 41.


Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 2 pkt. 2 Statutu, coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

 

§ 42.


Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

Świat Relaksacji © 2019     Projekt graficzny: Agata Kębłowska     Webmaster: Przemek Zaczkowicz